Läkkäiden lääkehoidon kompastuskivet – ja kuinka niistä selvitään

February 21, 2019

Iäkkäiden lääkehoidon kompastuskivet – ja kuinka niistä selvitään

Iäkkäiden lääkehoidot puhuttavat todella paljon ja mediasta olemme saaneet lukea iäkkäiden lääkitysongelmista. Lääkitysongelmia on esiintynyt laajasti ja tiuhaan erityisesti erilaisissa palveluasumisen yksiköissä. Toivottavasti tämä blogi herättää pohtimaan iäkkäiden lääkehoitojen erityispiirteitä ja avaa ajatuksia lääkehoitojen karikoiden väistämiseksi.

Iäkkäiden osuus väestöstä kasvaa Suomessa koko ajan ja uusien lääkkeiden ja lääkehoitojen kehittymisen myötä monilääkitys lisääntyy

WHO on määrittänyt monilääkityksen rajaksi sen, että ihmisellä on käytössä vähintään viisi lääkettä. Tässä on todettava, että monilääkitys ei välttämättä aiheuta ongelmia edes iäkkäällä. Hallitsematon monilääkitys sen sijaan voi aiheuttaa ongelmia kaiken ikäisillä, mutta erityisesti iäkkäät ovat alttiimpia lääkehaitoille. Voimme ottaa esimerkiksi vaikka hyvässä hoitotasapainossa olevan verenpainepotilaan tai 2 tyypin diabeetikon, jolla voi olla helpostiKäypä hoito -suositusten mukaisellakin lääkehoidolla vaikkapa neljä lääkettä näitä yksittäisiäkin sairauksia kohti. Eli monta lääkettä samalla ihmisellä ei välttämättä johda ongelmiin jos lääkehoidot ovat järkeviä ja hallinnassa. Kuten jo aiemmin tuli sivuttua, iäkkäät reagoivat lääkehaittoihin herkemmin. Tämä johtuu elimistön ikääntymismuutoksista, lisääntyvistä sairauksien määrästä, lisääntyvistä lääkkeiden määrästä, aistitoimintojen ja kognition heikentymisestä. Se kuinka aikaisin ja nopeasti näitä muutoksia kehittyy on yksilöllistä, joten oman lusikkansa soppaan tuo vielä se, että kaikki vanhenemme eri tahtia. Iäkkäät eivät ole siis heterogeeninen ryhmä.

WHO:n vuoden 2015 raportin mukaan vakavat haittatapahtumatkasautuvat iäkkäille ja monilääkityille henkilöille

WHO:n vuoden 2015 raportin mukaan jopa puolet vakaviin vaaratapahtumiin johtavista tekijöistä olisi estettävissä kiinnittämällä huomiota lääkitysriskejä aiheuttaviin tekijöihin lääkehoitoprosessin eri vaiheissa.

Tämä on aika karua luettavaa ja vaatii kaikilta terveydenhuollon ammattilaisilta tekoja ja lisää tietotaitoa ongelmien vähentämiseen. Iäkkäiden lääkitysongelmat ovat yleisiä ja ongelmia tuottaa hallitsemattoman monilääkityksen lisääntymisen lisäksi mm. alilääkitys, ”päälle jääneet” lääkitykset, yhteisvaikutukset ja hoidon seurannan puutteet. Haastetta tuottaa lääkitysongelmiin puuttumiseen se, että lääkitysongelmaisen tunnistaminen ei ole aina helppoa ja jää helposti huomaamatta. Tässä ongelmassa auttaa se, että lääkitysongelmien havaitsemiseen saataisiin osallistumaan kaikki iäkkään lääkehoitoon osallistuvat: lääkäri, farmasian ammattilaiset, lähihoitajat, sairaanhoitajat ja potilas/omaiset.

Potilaan ja omaisen kohdalla lääkityksen seurantaan tarvitaan hyvää informointia

Potilaan ja omaisen informointiin kannattaa kiinnittää huomiota. Kun tietää, mitä lääkkeitä on käytössä ja miksi, osaa seurata paremmin vaikutuksia ja kertoa niistä. Muita tärkeitä informoitavia asioita on lääkkeiden käyttö, ongelmat ja kontrollit.

Perusteellista informaatiota tarvitaan kaikilta iäkkäiden lääkehoidoissa toimivilta: lääkäriltä, hoitajilta ja farmasian ammattilaisilta.

Itse olen työssäni havainnut, että varsinkin kontrollien toteutuminen tuottaa iäkkäillä haasteita. Terveydenhuollossa ei välttämättä ole resursseja kutsua kaikkia potilaita erikseen vuotuisiin (tai useammin) lääke- ja sairauskontrolleihin, joten kontrollien toteutuminen voi olla kiinni siitä, että iäkäs hoksaa itse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon ja varata aikaa kontrolleihin. Jollakin asiakkaallani oli käytössä useita perussairauksia,jotka olisivat vaatineet kontrolleja vähintään vuosittain. Hän kertoi saaneensa nykyiset lääkkeensä vuosia sitten ja ajatteli, että lääkkeet eivät vaatineet sen kummempaa, koska kukaan ei ollut kutsunut näytille.

Munuaistoiminnan heikentyminen tulee huomioida lääkityksissä

Elimistön muutokset aiheuttavat siis haasteita monelta kantilta, mutta yksi keskeinen ongelmia aiheuttava tekijä on munuaistoiminnan heikentyminen ikääntymisen myötä. Munuaisissa tapahtuu ikääntymisen myötä verenkierron heikentymistä ja nefroneiden (munuaisten toiminnalliset yksiköt)määrän vähenemistä. Munuaisten toimintaa seurataan yleisimmin verikokeilla mitattavan kreatiniiniarvon perusteella. Kreatiniiniarvo ei kuitenkaan yksistään ole luotettava mittari, vaan sen perusteella laskettava GFR(glomerular filtration rate) antaa huomattavasti paremman käsityksen munuaisten toiminnasta.

Yleisesti arvioidaan karkeasti, että 75-vuotiaan munuaisten toiminnasta jäljellä noin 50 %.

Ikääntymisen myötä yleistyvän munuaistoiminnan heikentymisen vuoksi munuaisten toimintaa tulisi seurata iäkkäillä. Tämä seuranta olisi järkevää, vaikka ongelmia ei olisi esiintynyt aikaisemmin. Munuaisten vajaatoiminta ei nimittäin tunnu ja voi olla oireeton. Munuaisten vajaatoiminta aiheuttaa paljon haasteita iäkkäiden lääkityksiin.

Munuaisten vajaatoiminnan vuoksi lääkkeiden annoksia voi joutua pienentämään ja osa lääkkeistä/luontaistuotteista/hivenaineista on kokonaan sopimattomia.

Jos sinulla on siis todettu munuaisten vajaatoiminta, siitä kannattaa muistaa aina kertoa terveydenhuollon ammattilaiselle. Myös jos olet ostamassa jotain luontaistuotetta, vitamiinia tai hivenainetta. Tällöin lääkkeen tai muun valmisteen sopivuus ja annos voidaan tarkistaa huomioiden munuaisten vajaatoiminta. Vääränlaisilla lääkevalinnoilla ja annoksilla voidaan saada aikaan se, että munuaisten toiminta ottaa lisää takapakkia.

Ikääntyminen aiheuttaa muutoksia reseptoritasolla

Ikääntyessä tapahtuu muutoksia lisäksi elimistön reseptoreiden määrässä ja herkkyydessä (reseptorit välittävät lääkeaineiden vaikutuksia). Tämän seurauksena erityisesti herkkyys lääkevaikutuksille lisääntyy ja tämän huomaa erityisesti bentsodiatsepiinien, opiaattien ja antikolinergisten lääkkeiden kohdalla. Iäkkäällä bentsodiatsepiinit aiheuttavat herkemmin kaatuilua ja muistihäiriöitä. Antikolinergiset lääkkeet aiheuttavat taas iäkkäälle suun kuivumista, ummetusta, muistihäiriöitä, sekavuutta ja muita kognitiivisia häiriöitä.

Myös lääkkeiden aiheuttamaa ortostatismia (asentohuimausta) esiintyy iäkkäillä nuoria helpommin. Ortostatismi aiheuttaa verenpaineen laskua makuulta pystyasentoon noustessa. Tämän seurauksena potilas voi kokea voimakastakin huimausta ylös noustessa, tai jopa pyörtyä. Ortostatismin taustalla on ikääntymisen aiheuttama verenkierron säätelyjärjestelmän heikkeneminen ja tämän seurauksena ihminen on alttiimpia lääkkeiden aiheuttamalle liialliselle verenpaineen laskulle.  Useat psyykenlääkkeet, verenpaine- ja sydänlääkkeet, jotkut eturauhaslääkkeet (esim. tamsulosiini) ja opiaatit aiheuttavat ortostatismia.

Iäkkäiden lääkehoito vaatii tarkkaa seurantaa ja suunnittelua

Yhteenvetona voi todeta, että iäkkäiden lääkehoito vaatii paljon huomiota, tarkastamista ja seurantaa kaikilta terveydenhuollon toimijoilta. Yleisesti ottaen haittoja tulee helpommin ja tämän vuoksi lääkehoidot aloitetaan usein matalalla annoksella. Annoksen nostoa tehdään tarkan seurannan perusteella. Hoidon seurannan ja lääkehoitojen arviointien merkitys korostuu iäkkäillä.

Onneksi iäkkäiden lääkehoitojen seurantaan ja arviointeihin on saatavilla hyviä työkaluja terveydenhuollon ammattilaisille. Näiden työkalujen avulla lääkehoitojen arvioinnissa voidaan huomioida lääkityksen munuaisturvallisuus, -haittakuorma, -yhteisvaikutukset ja potentiaalisesti sopimattomat lääkeaineet.

Kaikkien iäkkäiden lääkehoitoon osallistuvien on hyvä tuntea ne ja osata soveltaa niitä käytännön työssä. Järkevällä lääkehoidolla voidaan vaikuttaa dramaattisesti iäkkään potilaan vointiin ja tuoda paljon lisää hyviä vuosia läheisten parissa.

Mika Wallin

Proviisori

Kirjoittaja työskentelee apteekissa ja tapaa päivittäin iäkkäitä potilaita. Tämän lisäksi hän kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia.

Lähteet:

Kivelä ja Räihä: Iäkkäiden lääkehoito, Kapseli 35 (2007)

Kaisu Pitkälä, Helka Hosia-Randell, Minna Raivio, Niina Savikko ja Timo Strandberg: Vanhuksen lääkehoidon karikoita,

Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2006;122(12):1503-12

Terveysportti.fi, Renbase & Riskbase

Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely