Palvelut
Causalus-nimi on johdettu englannin kielestä ja viittaa syy- ja seuraussuhteisiin. Juuri tästä on kyse: lääkityksen monimutkaiset riippuvuussuhteet ja lääkitysmuutosten vaikutukset tuodaan palvelussamme helpommin ymmärrettävään muotoon.
Ongelma

Vanhusten lääkelistat ovat liian pitkiä

Kun sairauksia on paljon, lääkemäärä kasvaa suureksi. Monilääkitys on tunnettu riskitekijä etenkin iäkkäiden hoidossa. Pitkä lääkelista edellyttää aina asiantuntevaa lääkityksen kokonaisarviointia, joka pitäisi toistaa aina lääkityksen tai terveydentilan muuttuessa. Resurssit kokonaisarviointien tekemiseen ovat kuitenkin monin paikoin riittämättömät.

Lääkäripalvelut etenkin vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja muissa pitkäaikaishoidon yksiköissä ovat rajallisia ja aika kuluu helposti kiireellisemmiksi koettujen ongelmien hoitoon. Lääkehoidon kokonaisarviointien puuttuessa lääkitykseen saattaa jäädä päälle turhia tai jopa haitallisia lääkkeitä, jotka aiheuttavat hoidettavalle kustannuksia ja tarpeetonta kärsimystä. 
ratkaisu

Digitaalinen lääkehoidon kokonaisarviointi

Perinteisellä tavalla toteutettu lääkehoidon kokonaisarviointi vaatii ammattilaiselta (lääkäri tai farmaseutti) paljon manuaalista työtä etenkin tiedonhakemisen ja -yhdistelemisen osalta. Pilvipohjainen Causalus-ohjelmisto (patent pending) on kehitetty ratkaisemaan monilääkityksen ongelmia.

Ohjelmisto sekä helpottaa että nopeuttaa monimutkaisen kokonaislääkityksen arviointia, seurantaa ja standardointia. Ohjelmiston tukena tarjottu etäfarmaseuttipalvelu tuo lääkityksen ammattilaisen neuvot ja mielipiteet lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan saataville sekä edesauttaa moniammatillisen yhteistyön kehittymistä.

Causaluksen ohjelmisto on CE-merkitty lääkinnällinen laite.
palvelu
Mitä Causalus tekee ja kenelle se on tarkoitettu?
Causalus on palvelu, joka koostuu lääkehoidon arviointia ja seurantaa tukevasta pilvipohjaisesta ohjelmistosta ja etäfarmaseuttipalvelusta. Causalus on kehitetty ensisijaisesti vanhuspotilaiden monimutkaisen lääkityksen järkeistämiseen.

Causalus on työkalu ammattilaisille. Palvelun pääasialliset käyttäjät ovat hoitajia, farmaseutteja ja lääkäreitä. 

Ohjelmisto analysoi potilaiden lääkityksen ja terveydentilan ja esittää tiedot selkeässä visuaalisessa muodossa. Ohjelmiston avulla terveydenhuollon ammattilaisten on helppo tunnistaa lääkekokonaisuuteen liittyviä riskejä ja mahdollisia ongelmia. Etäfarmaseutti tukee lääkäreiden ja hoitajien työtä tarjoamalla valmiita ehdotuksia ja ratkaisuja päätöksenteon tueksi.
Erotusdiagnostiikka
Diagnostiikka, joka erottaa ja visualisoi lääkkeiden ja varsinaisen sairauden aiheuttamat oireet.
Lääkehoidon seuranta
Digitaalinen työkalu, jolla seurataan kunkin potilaan lääkehoitoa, oireita ja niiden korrelaatiota.
Ammattilaisten kommunikaatioalusta
Läpinäkyvä, sähköinen ja älykäs lääkehoidon kokonaisarviointi- ja viestintäväline eri ammattiryhmien välille.
Standardoitu lääkehoito
Yhteneväinen lääkehoidon seurantaohjelma kaikille potilaille jokaiseen potilastietojärjestelmään.
hyödyt
Parempaa vanhuutta lääkehoidon prosessin järkevöittämisellä
Causalus -ohjelmisto ja etäfarmaseuttipalvelu on kehitetty tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ratkaisemaan hoitotyön arjessa esiintyviä ongelmia. Palvelusta hyötyvät tietenkin ensisijaisesti potilaat, joiden lääkityksiä optimoidaan. Lisäksi Causalus tuo merkittäviä tehokkuus-, turvallisuus ja seurantahyötyjä lääkäreille, farmaseuteille, sairaanhoitajille ja lähihoitajille. Hoitoalan yritykset ja koko yhteiskunta hyötyvät, kun lääkehoidon laatu paranee

Vanhukset ja vanhainkotien asukkaat

lupauksemme:
Parempaa elämänlaatua järkevällä lääkehoidolla
konkreettiset hyödyt:
+ Potilasturvallisuus lisääntyy
+ Elämänlaatu kohenee
+ Toimintakyky paranee
+ Lääkehaitat vähenevät
+ Tapaturmariski laskee
+ Säästöt lääkekustannuksista

Lääkärit, farmaseutit, sairaanhoitajat ja lähihoitajat

lupauksemme:
Vapautamme aikaa ja kehitämme ammattilaisten osaamista
konkreettiset hyödyt:
+ Lääketietämys lisääntyy
+ Ammatillinen osaaminen paranee
+ Lääkityksen arviointi nopeutuu
+ Lääkitysmuutosten seuranta helpottuu
+ Työteho lisääntyy ja aikaa vapautuu

Hoitoalan yritykset ja yhteiskunta

lupauksemme:
Turvallista ja läpinäkyvää lääkehoitoa kustannustehokkaasti
konkreettiset hyödyt:
+ Potilas-/asiakasturvallisuus kasvaa
+ Palvelun laatu paranee
+ Resurssitehokkuus lisääntyy
+ Lääkehaitoista johtuvat erikoissairaanhoidon kulut vähenevät
+ Lääkekustannukset laskevat
Tiedätkö millä tolalla lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon seuranta on yksikössäsi?
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa ilmaisessa ja lyhyessä auditointikyselyssä saat alustavan käsityksen siitä, kuinka hyvin lääkehoitoon liittyvät asiat on yksikössäsi hoidettu.
Aloita kysely